Przed dokonaniem zakupu, prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
Zapraszamy do zakupów.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO dekonetka.pl
z dnia 01 marca 2020 r.

I. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dekonetka.pl
4. Sklep internetowy dekonetka.pl – serwis internetowy dostępny pod www.dekonetka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Dekonetka Renata Niemczyk z siedzibą w Krakowie ul. Kwartowa 26/24, 31-419 Kraków z Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, z którym związany jest obowiązek zapłaty.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dekonetka.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy dekonetka.pl, działający pod adresem www.dekonetka.pl, prowadzony jest przez Dekonetka Renata Niemczyk z siedzibą w Krakowie ul. Kwartowa 26/24, 31-419 Kraków, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@dekonetka.pl.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.dekonetka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.9. Wszystkie produkty dostępne na stronach internetowych Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Dekonetka Renata Niemczyk może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Dekonetka Renata Niemczyk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Dekonetka Renata Niemczyk .
3.2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Dekonetka Renata Niemczyk.
3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Dekonetka Renata Niemczyk,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.dekonetka.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Z naciśnięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wiąże się obowiązek zapłaty.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia, stanowi oświadczenie woli zawarcia z Dekonetka Renata Niemczyk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.11. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Dekonetka Renata Niemczyk dotycząca zakupu danego produktu w dekonetka.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w dekonetka.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
4.12. Podane przez Klientów dane osobowe, Dekonetka Renata Niemczyk zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient dokonujący zakupu we dekonetka.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w dekonetka.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Dekonetka Renata Niemczyk w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o dekonetka.pl

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się, przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych, w formie:
– przesyłki kurierskiej,
– przesyłki pocztowej.

5.3. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku wskazanym w dekonetka.pl w zakładce : Płatność i dostawa .

5.4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 10 dni od dnia zawarcia umowy dla przesyłek krajowych oraz 45 dni dla zagranicznych. Na termin realizacji dostawy składa się:

– czas skompletowania zamówienia i wysyłki towaru (do 3-ch dni roboczych),

– czas dostawy przez operatora pocztowego/kuriera, zależny od wybranej formy dostawy.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane na stronie internetowej www.dekonetka.pl są cenami brutto, w złotych polskich. Na każdy sprzedany produkt , na życzenie Klienta, wystawiana jest faktura/rachunek. Dekonetka Renata Niemczyk jest zwolniona z VAT. Rachunek może być dostarczany drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

6.2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w dekonetka.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

a) przelewem – na numer konta bankowego:

44 1050 1445 1000 0092 3716 4141

b)płatność on-line – zapłata za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy24, www.przelewy24.pl

c)przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki lub bezpośrednio w siedzibie firmy, przy odbiorze towaru, po wcześniejszym ustaleniu terminu.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.2. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Dekonetka Renata Niemczyk,  jako sprzedawca, odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje z tytułu rękojmi, można złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@dekonetka.pl lub w formie pisemnej na adres Dekonetka Renata Niemczyk ul. Kwartowa 26/24 31-419 Kraków.

8.3. Dekonetka Renata Niemczyk, rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Dekonetka Renata Niemczyk nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.


IX. Reklamacje w zakresie działania serwisu internetowego.

9.1. Dekonetka Renata Niemczyk  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres dekonetka.pl, Dekonetka Renata Niemczyk ul. Kwartowa 26/24 31-419 Kraków., mailowo na adres sklep@dekonetka.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.


X. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

10.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Anronet Agencja Reklamowa s.c. w ramach www.dekonetka.pl będą rozstrzygane przez sądy właściwości ogólnej. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej,ul. Wiślna 3,  31-007  Kraków. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK NR 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru (tj. dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Dekonetka Renata Niemczyk o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wypełniając Formularz zwrotu towaru stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

www.dekonetka.pl
Dekonetka Renata Niemczyk
ul. Kwartowa 26/24
31-419 Kraków

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie

Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 31 dni, na adres:

www.dekonetka.pl
Dekonetka Renata Niemczyk
ul. Kwartowa 26/24
31-419 Kraków

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tj. koszt opakowania i odesłania towaru.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Państwa wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb.

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – pobierz plik PDF

formularz ten należy wypełnić i odesłać na poniższy adres wraz z towarem, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Dekonetka Renata Niemczyk
ul. Kwartowa 26/24
31-419 Kraków